12. 10. 2016

Daniel Szabó / Druhá čtvrtina "vyvolených" veršůJIHOVÝCHODNÍ VÍTR


Jihovýchodní vítr
Otáčí reklamními panely
Na střechách domů
Otočí je na správnou stranu?

Na tu, na které chceme být
Na které je těžší zůstat
Než odejít
Odejít a přivřít oči

Před tím co nelze obejít

MOTIVY


Když jsi mi nablízku,
nemůže zapadnout slunce,
ani se nemohou vyrojit atomové mraky

Tvůj smích ve mně probouzí víru,
že hudba je větší než my
a nelze se za ní skrýt

Je nesnadné
se brodit korytem suché řeky,
když střelka kompasu ukazuje od neznáma

Když se ti sevře hrdlo
a tvůj dech
má tíhu ranní mlhy

Tvé vědomí
bije tlukotem srdce
a ráno se krátí


NĚCO


Možná píši nevhod,
Té, která stojí na druhé straně řeky,
kterou jsme někdy přebrodili společně
Té, která se pokusila otisknout
Obrys jednoho života
Do druhého

Říkám slova
Do rozestlané postele
A ticho, sotva slyšitelné
Jen na březích řeky a
V kostele

Bůh mě obdařil jen málem
Málem, kterému se také říká nic
A vítr nás odvál od sebe,
tak jako odvane padlé stromy
padlé větvemi přes sebe

Na obou koncích přerušeného spojení,
které se proměnilo v ostnatý drát
Stojí dva blízcí lidé
Jeden silný jak víra a
druhý padlý, jak může padnout,
jen člověk snad.  

ODLIŠNOSTNa slepých cestách
Listuji mapou pozbytou platnosti
Čtu příběhy ve tvářích těch,
kteří rozpoznali hranice citlivosti


V neviditelných dnech
V nichž jsem spíše trpěn, než vítán
Spatřuji letní poloúsměv zimního vodnáře
Utonulého v záplavách strachu
a dým stoupající ladným krokem,
začínám cítit v tlaku pulsujícího tepu.

ODPOVĚDI


Poryv větru putuje ztichlou ulicí
Prach posedává na tvarech složitosti
Máváme naší době
v minutách skromného jiskření

Modlíme se proti nenávisti
Pouličních padajících těl
V domě s mřížemi
namísto oken

V pokoji, kde se stáváme zbabělými uprchlíky
Běžícími kolem své osy,
kolem života
V němž chybí odpovědi. 

28. 9. 2016

Daniel Szabó / První čtvrtina "vyvolených" veršů
A NA MĚ JE, JEN ABYCH...


Ve Svaté zemi
Oslavují mrtvá těla
Země bez viníků
Kde zůstali jen oběti
Soucit,
nahrazen modlitbou o samotě


Nekonečnost pomsty
Stojící čelem k velké prázdnotě
Živý mlčky věnují slova mrtvým


 Nic, je jako skutečnost okamžiku
 O níž donekonečna metáme kostky

 Tak, jako o svou duši
COVER


Smyčce tiše bijí do ušních bubnů
Struny napjatě těkají temnotou
Čísla v knize snů
Jsou topena rukou ženy


Jazzem opojený citrónový incest
Roztaje v ledovém pramenu panny
Čerstvý vítr v těsném prostoru
Zachraňuje povadlé společenství všednosti


Enklávy strachu
Proudící až k vrcholu
V rovinách mlčení
chystají hodinu vlků. 
ČASČas nás obešel třikrát dokola
na pohyblivých hranicích
vystavených z hořících dlaní
dotýkajících se obličeje


Znaveně volám a mávám
na sladký oceán nahořklé lihoviny
Vzdám se rány z milosti,
která mi opatří černobílé alibi


Kam až můžeme jít,
když ne do mraků,
kde sníh se mění v doutnající pochodeň
a touha chvěje se v myšlenkách
na zavřená ústa křiku
FILMOVÁBojíme se nahoře,
na věži,
tam, kde leží Ederlezi
Cítíme se Obětmi a vrahy
Sami,
utopeni v Hotelu za milion dolarů

Cestujeme z města
Posedlí touhou,
spatřit Eliščinu divočinu
Někteří,
vedou po svém boku Velké zvíře
Jiní,
Černou kočku a Bílého kocoura

Zajmuti Chutí třešní
Tančíme v temnotách
V té jediné,
která nám v hluboké noci
zbývá v Havanském Social clubu

Dle Pravidel moštárny
se každé ráno schází Samotáři
převlečeni do Kůže Johna Malkoviche
a Cestují pustým lesem,
tak, jako kdysi cestovali Proroci a Básníci,
když vedli Bitvu o Život

Hej, Anděli Damieli
Vzpomínáš na Dolly Bell?
Na tu, která prožila v Domě k pověšení
polovinu svého života v Undergroundu
a na Pana Tadeuzse,
jenž nalezl v Kanálech Popel i démant,
ale tvářil se jako Člověk z mramoru

Každý měsíc si zajdeme k Lazebníkovi,
co stříhal Krále Ubu na Sibiři
a Znaveni sluncem
jdeme hledat Silnici vedoucí k Amarcordu.

Žijeme v oblouznění
Plni zbytečné krutosti
HIÁT


Pamatuješ, jak jsi stála na nádraží
Pršelo a vítr foukal
Odjížděl jsem s tím,
že se vrátím
Chtěl jsem k tobě natáhnout ruku,
ale cosi mě zadrželo


Byla to malá přeháňka,
která utrousí medovou kapku blaženosti
Po níž ochutnáš zalepené rty
a zjistíš podobnost chuti,
prostorově se rozpínající do všech stran

14. 8. 2016

DANIEL SZABÓ: Wendersovo anti-postmoderní vyprávění


Wim Wenders (* 14. 8. 1945) oslaví v srpnu narozeniny a jeho film Nebe nad Berlínem (Der Himmel über Berlin) byl natočen před třiceti. Tento text je malým zamyšlením nad Wendersovým filmovým opusem, který reflektuje ztrátu vztahu k niternosti a odcizení člověka v patologickém stavu modernity a konečnosti.

Postmoderní princip vyprávění je koncem epických narací, kde velký příběh ztratil svou věrohodnost. Nebe na Berlínem je velkým epickým příběhem v postmoderní době, který zobrazuje složitost lidského života a metafyzickou přítomnost "andělských" duší. Jean-Francois Lyotard se ve své knize O postmodernismu (1993) zamýšlí nad funkcí vědění: „Postmoderní vědění není pouze nástrojem moci. Zjemňuje naší vnímavost pro různosti a stupňuje naši schopnost snášet nesouměřitelné. Vědění je a bude produkováno proto, aby bylo prodáváno, a je a bude konzumováno proto, aby bylo zhodnoceno v další produkci: v obou případech proto, aby bylo směňováno. Přestává být samo o sobě vlastním účelem, ztrácí svoji „užitnou hodnotu“." 


Práce kameramana Henriho Alekana Nebi nad Berlínem je postavena na funkcí světla nasvícení jednotlivých záběrů. Francouzský filozof Gilles Deleuze funkci obrazu a celkový záběr ve filmu považuje za "obrazvjem (soubor prvků, které působí na nějaký střed, a které se v poměru k němu proměňují)". Pokud budeme tuto definici aplikovat na Wendersův film, můžeme si středem nazvat postavu Marion a souborem prvků ostatní filmové postavy, které působí na její proměnu. Hlavním hybatelem skupiny prvků je postava anděla Damiela. Deleuze vychází ve své filmové teorii z vlivu Henriho Bergsona, který pod pojmem obraz rozumí "určitou formu existence nacházející se na půli cesty mezi „věcí“ a „představou“.

Ve filmovém obraze rozlišujeme dvě základní funkce světla. 1/ Světlo je předmětem zobrazení člověka nebo věci. 2/ Světlo je výrazovým prostředkem. Nasvícení jednotlivých záběrů a sekvencí v Nebi nad Berlínem určuje podobu lidské zkušenosti postav, a to jak zkušenosti prostorové, tak i zkušenosti časové. Světlo i „duše“ postav andělů otiskují do filmu zastavující se čas, který se proměňuje v určité stopy, které mohou působit nezměnitelně, ale zároveň i nahodile. S použitím a s prací světla ve filmu úzce souvisí stín. Stín Wenders využívá v překrývajících se  objektech a vržený odrazech. Vytváří tím jakýsi vyprázdněný libovolný prostor, který je determinován určitou formou metafyzičnosti. Nebi nad Berlínem můžeme přijímat černobílou část filmu jako svět, ve kterém šedá barva zastupuje určité vnitřní rozpoložení postav filmu (touhu, rozpolcení, chaos). Naopak barevná část filmu nám může prezentovat odhodlání, radost, sílu. Tyto prvky jsou zdůrazněny v nejdůležitější barevné sekvenci filmu (setkání Damiela a Marion), která se odehrává v hudebním klubu. V ní použil Alekan speciální světelný efekt, který oslňuje tančící stojící postavy. Ten v kombinaci s horizontálním osvětlením (velké lustry zavěšené u stropu) navozuje dojem uvolnění. Wenders zvolil černobílý i barevný filmový materiál. Ne proto, aby oddělil dva různé světy postav lidí a andělů, ale aby oddělil dva různé pohledy na postavy ve filmu. Na období, kdy postavy Damiela (Bruno Ganz) a Marion (Solveig Dommartin) touží a kdy touha přechází v konání.

Jean Mitry tvrdí, žefilmový obraz je situován spíše mezi podstatou a existencí, než mezi skutečností a imaginací". Skutečnost a imaginace. Mezi těmito dvěma pojmy se rozprostírá celé Nebe nad Berlínem. Skutečnost zastupují postavy lidí a město Berlín, imaginaci postavy andělů (spasitelů). Tomu je přizpůsobeno i snímání filmu. Různé pohledy a záběry kamery (od detailu po pohled z ptačí perspektivy) jsou důležité pro dramatičnost práce kamery. Kamera slouží v Nebi nad Berlínem jako vševědoucí oko a je neustále v pohybu, jen málokdy je statická. Tento postup se vysvětlit tím, že Wenders s Alekanem použili kameru jako metaforický pohled postav andělů. to je velký rozdíl a posun oproti dvěma předešlým Wendersovým filmům, kterými jsou Stav věcí (Der Stand der Dinge, 1982) a Paříž, Texas (Paris, Texas, 1984). V obou zmiňovaných filmech kamera bezesporu také vyprávěcí funkci, ale není tak osobní a popisná ve smyslu pohledu do nitra postav jako v Nebi nad Berlínem. Ve Stavu věcí i v Paříž, Texas si kamera drží určitou distanci mezi postavami a narací. V tomto smyslu si drží distanci i postavy v obou filmech. Friedrich (Patrick Bauchau) a Anna (Isabelle Weingarten) ve Stavu věcí, ani Travis (Harry Dean Stanton) a Jane (Nastassja Kinski) Paříž, Texas se k sobě nedokážípřiblížit, tak jako Damiel a Marion.Skutečný pohyb (a to jak pohyb kamery, tak i pohyb postav) je spíše změnou stavu než přesunem věci (herce). Pohyb musí působit jak v čase reálné, tak i v čase (trvání) filmu. Úvodní detailní záběr Nebi nad Berlínem na lidskou ruku, která popisuje perem papír, nám uvozuje spojení obrazu a slova. Vztahpozemskéhoaandělskéhosvěta (vztah Marion a Damiela) Nebi nad Berlínem můžeme prostřednictvím slova a jazyka vyjádřit jako vzájemnou (interpersonální) vzdálenost mezi komunikujícími (zatím pouze myšlenkově, pomocí vnitřního hlasu) postavami. Hranice jazyka Marion a Damiela, jsou hranicemi jejich světa. Mohou ukázat vše, ale není možné to vyjádřit jazykem. Pokud k sobě Marion a Damiel mají patřit, znamená to, že se musí navzájem slyšet a sdělovat si pomocí slov své myšlenky. Vnitřní hlas postav je základním východiskem pro celou koncepci filmu. Skrze něj slyšíme a poznáváme myšlenky jednotlivých postav filmu. Filmové obrazy se Nebi nad Berlínem filtrují skrze percentuální vědomí postav. Pomocí vnitřního hlasu a zvuku mimo obraz můžeme rozeznávat funkci slova a jazyka ve filmu. Spojení těchto dvou prvků filmové řeči, použil Wenders již v sekvenci filmu Paříž, Texas, kdy Travis (Harry Dean Stanton) a Walt (Dean Stockwell) jedou v autě a Travisův obličej je vidět ve zpětném zrcátku. Druhý případ použití hlasu mimo obraz je v záběru, kdy kamera vertikální jízdou snímá Travise jdoucího po mostě a mimo obraz je slyšet hlas muže. Ve Stavu věcí se opakuje motiv zpětného zrcátka s tím rozdílem, že kamera se soustředí pouze na tvář Fridricha (Patrick Bauchau), zde však bez hlasu mimo obraz.


Wenders neustále narušuje hypotetické předpoklady diváka, který se musí tázat, o co vlastně Nebi nad Berlínem půjde. Nabízí divákovi možnost volby jako identifikaci s postavami, které jsou promítnuty do podoby lidské existence. Na tuto tematickou rovinu navazuje rovina postihnutí duševního stavu a psychologie postav. Hloubka ponoru do subjektivity postav je maximální. Je to největší vodítko, které nám autor poskytuje během celého filmu. V narativní rovině převažují poetické téměř filozofické repliky. Napětí se u Wenderse vytrácí a vše je posunutovýš, do roviny metafyzické. Do roviny, jak metafyziku chápe Bergson, jako "lidský duch, snažící se oprostit od podmínek užitečné činnosti a opět se vzchopit jako čistá tvůrčí energie.Čas není jen intervalem přítomnosti, ale jako celek zobrazuje minulost i budoucnost. Wenders do velké míry s divákem hraje časovou hru, ve které se protíná čas vyprávění, s časem vyprávěným a časem života. Nebi nad Berlínem film začíná, ale příběh ještě ne. Wenders jako specifická autorská osobnost si vynucuje zastavení času příběhu. Čas je subjektivní proces, vymezení a volba postav vůči vnitřní svobodě. Koncept času, kde se vše opakuje, ale zároveň i posouvá vpřed, do budoucna. Nejasnost (nerozhodnost), která se týká pozemského a transcendentního života je základním problémem mezi klasickým západním náboženstvím a vědeckým zesvětštěním. U Wendersova filmu tomu, ale tak není. Tyto otázky stojí naprosto stranou. Ve filmu je využitonapětímezi překrývajícími se prostory (andělský a lidský) postav andělů. Damiel a Cassiel mají charakter přítomnosti. Lidské postavy procházejí vývojem, ale mají i duchovní potenciál. Dialogy a monology všech postav ve filmu mohou sloužit k poznání pozemské hranice. Pokud je tato pozemská hranice překročena, mění se ve stav bezvýznamnosti. Ten je vytvořen postrádáním jednoho člověka druhým. Láska, lidskost, historie, transcendence. To může být Nebe nad Berlínem...


Použitá literatura:
BERGSON, Henri (2003): Hmota a paměť. Praha: OIKOYMENH.
CASSIRER, Ernst (1977): Esej o člověku. Bratislava: Pravda.
DELEUZE, Gilles (2000): Film 1 Obraz-pohyb. Praha: Národní filmový archiv.
DELEUZE, Gilles (2006): Film 2 Obraz-čas. Praha: Národní filmový archiv.
CHATMAN, Seymour (2000): Dohodnuté termíny. Rétorika narativu ve fikci a filmu. Olomouc: Univerzita Palackého.
LYOTARD, Jean-Francois (1993): O postmodernismu. Praha: FÚ AV ČR.
METZ, Christian (1991): Imaginární signifikant. Psychoanalýza a film. Praha: Československý filmový ústav.
ZUZKA, Vlastimil (1993): Temporalita metafory. Praha: AMU.